Zwroty

Dotyczy tylko Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta (zwanymi dalej PNPK).

Definicję Konsumenta i PNPK znajdziesz w Regulaminie.

1. Konsument lub PNPK, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów zwrotu Produktu Sprzedawcy wskazanych w punktach 9.12. i 9.16. niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od daty wydania Produktu Konsumentowi lub PNPK (lub wskazanej przez niego osobie trzeciej), a w przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub PNPK (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego Produktu, partii lub części.

3. Konsument lub PNPK może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, dostępnego TUTAJ, jednakże nie jest to obowiązkowe.

5. Do zachowania prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu.

6. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

  • pocztą na adres korespondencyjny: ul."Wira" Bartoszewskiego 18, 23-400 Biłgoraj,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@siatpolove.pl

7. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub PNPK oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi lub PNPK potwierdzenie otrzymania oświadczenia na Trwałym Nośniku na adres podany jako adres kontaktowy przez Konsumenta lub PNPK (adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej).

8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

9. Jeżeli Konsument lub PNPK złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego Zamówienie do realizacji, oferta Konsumenta lub PNPK dotycząca zawarcia Umowy Sprzedaży przestaje wiązać i Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.

10. W przypadku odstąpienia przez Konsument lub PNPK od Umowy Sprzedaży na opisanych powyżej zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi lub PNPK wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem zapisów punktów 12. i 16. niniejszego Regulaminu.

11. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub PNPK do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub PNPK dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Jeżeli Konsument lub PNPK wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub PNPK poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Konsument lub PNPK ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na koszt własny, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

14. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

15. Zwrot środków na rzecz Konsumenta lub PNPK nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Konsument lub PNPK ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu*.

17. Konsument lub PNPK odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

18. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi lub PNPK  w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy, a w szczególności w odniesieniu do umów w których:

  • przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta Uprzywilejowanego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami.

* W przypadku zwrotu Produktu sposób odesłania zależy wyłącznie od Konsumenta lub PNPK. Jeżeli jednak niemożliwy jest zwrot Produktu w zwykłym trybie pocztą (np. z uwagi na gabaryty) zaleca się skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w transporcie tego typu przesyłek. Po stronie Konsumenta lub PNPK pozostaje właściwe przygotowanie Produktu do wysyłki oraz opłacenie usługi. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl